2020-06-29

Zakres obowiązków - wicedyrektor

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W LEŻAJSKU

 

I. Uprawnienia

1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora zespołu z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,

c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

d. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.

2. Hospituje nauczycieli pracujących w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Leżajsku, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.

3. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom pracującym w przedszkolu za osiągnięcia w pracy zawodowej.

4. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem pracującym w przedszkolu - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.

5. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli pracujących w przedszkolu.

6. Realizuje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej w tym: prawidłowe opisywanie dokumentów i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, zatwierdzanie dowodów księgowych do zapłaty, gromadzenie i przekazywanie do jednostki obsługującej dokumentów zakupu, uruchamianie środków pieniężnych z rachunku bankowego jednostki w formie bezgotówkowej (obsługa internetowa konta bankowego zespołu).

II. Obowiązki

 

1. Oddziałuje na nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz rodziców dzieci
w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w przedszkolu zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

3. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i pozostałych pracowników pracujących

w przedszkolu, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.

4. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli pracujących w przedszkolu, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.

5. Kontroluje  prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli pracujących w przedszkolu.

6. Nadzoruje  wystrój korytarzy szkolnych w budynku przedszkola.

7. Terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego przedszkola, za które jest odpowiedzialna.

11. Koordynuje pracę osób na stażu i praktykach odbywanych na terenie przedszkola.

12. W porozumieniu z nauczycielami przedszkola sporządza plan doskonalenia zawodowego.

15. Nadzoruje obieg dokumentacji związanej z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącej dzieci uczęszczających do przedszkola, kontroluje realizacje zaleceń.

16. Organizuje spotkania z rodzicami w przedszkolu.

17. Organizuje zadania związane ze współpracą przedszkola z innymi instytucjami wspomagającymi proces wychowawczo - dydaktyczny.

18. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora zespołu, w szczególności dotyczące organizacji pracy przedszkola, spraw bytowych pracowników (fundusz socjalny), planów finansowych i realizacji budżetu, przeglądów technicznych budynku i innych dotyczących BHP.

 III. Odpowiedzialność

1. Podczas uzasadnionej nieobecności w pracy dyrektora zespołu odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy zespołu.

2. Odpowiada przed dyrektorem zespołu za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:

a. zapewnienie dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i na jego terenie opieki pedagogicznej i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,

b. zachowanie przez nauczycieli, dzieci i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,

d. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez nauczycieli przedszkola;

e. przestrzeganie przez nauczycieli i innych pracowników przedszkola dyscypliny pracy (punktualność, wykonywanie powierzonych zadań),

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się